انواع مختلف صفحه کلاچ به کار رفته در قطعات کیا اپیریوس اپتیما سراتومشخصات انواع کلاچ های کیا KIA CLUTCH PLATE و قطعات کیا وابسته به آنها :
کلاچ ها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
1. کلاچ های الکتریکی کیا سراتو :
الف: الکتریکی خلائی
ب: الکترو مگنتی
2. کلاچ های هیدرولیکی کیا اپیروس :
الف: روغنی ساده
ب: نور کنورتور
3. کلاچ های مکانیکی کیا اپتیما :
الف:وزنه ای
ب:قلاب شونده
ج:یکطرفه
د:اصطکاکی

 

  • کلاچ های خورشیدی یا دیافراگمی خودروهای کیا چگونه اند ؟

در این نوع کلاچ های خودروها کیا فنر به صورت دیافراگمی است که چندین برش شعاعی در روی آن به وجود آمده و دیافراگم به شکل اشعه خورشید درآورده است بدین جهت نام آن را کلاچ خورشیدی گرفته اند.
چون فنر دیافراگم کمی محدب و به صورت بریدگیهای شعاعی قرار گرفته . حالت ارتجاعی مناسبی را فراهم میاورد که خود دیافراگم دو وظیفه به عهده دارد.
1. با راست و خم شدن قسمت میانی و محیطی فنر وظیفه شاخه کلاچ را انجام میدهد.
2. با وارد نمودن نیرو به قسمت محیطی فنر فشار اولیه لازم به دیسک وارد شده و وظیفه فنرهای لوله ای را انجام میدهد.
طریقه عمل کلاچ خورشیدی:
1. در حالت کار: وقتی به پدال کلاچ نیرو وارد نشود صفحه کلاچ در اثر فشار اولیه که لبه های بیرونی فنر به دیسک وارد میکند بین دیسک و فلایویل به حالت فشرده قرار گرفته و در اثر نیروی اصطکاک خود گشتاور فلایویل را به محور ورودی جعبه دنده انتقال میدهد.
2. در حالت خلاصی: هنگامی که به پدال کلاچ نیرو وارد شود زغال کلاچ آسیابک را به سمت فلایویل میفشارد در نتیجه نیرویی که به سمت قسمت میانی فنر دخورشیدی وارد می آید لبه بیرونی فنر از فلایویل دور شده و دیسک را نیز از صفحه کلاچ جدا میکند به این طریق صفحه کلاچ آزاد شده ون بر روی محور هزار خاری و ورودی جعبه دنده کمی به عقب برگشته و دیگر گشتاور فلایویل را به جعبه دنده انتقال نمیدهد.
فاصله یا لقی بین ذغال کلاچ و آسیابک:
برای آنکه در حالت کار کلاچ از تماس گرفتن ذغال یا بلبرینگ کلاچ با آسیابک جلوگیری شود لقی کمی به اندازه 2یا3میلیمتر دبین آنها در نظر گرفته شود.
وجود این لقی باعث خلاصی کمی در پدال  شده و پدال بین 2 و 5 میلیمتر کورس اولیه خود را بدون درگیری طی میکند تا نیرو به آسیابک اعمال شود.
کلاچ های چند صفحه ای کیا اپتیما :
گشتاور یک کلاچ انتقال دهنده بوسیله کوچکی و یا بزرگی  سطح اصطکاک محدود میشودو سطوح اصطکاک را میتوان با قطعات دیگر کیا و ازدیاد قطر صفحه کلاچ اضافه نمود ولی در اکثر وسایل نقلیه کوچک به خصوص موتور سیکلت به علت کمبود جا و محدودیتهای مکانی که ازدیاد قطر صفحه کلاچ ممکن نمیباشد از این روش استفاده نمود.
برای رفع این اشکال از کلاچهای چند صفحه ای استفاده میکنند . این نوع کلاچ ها دارای دیسک و فنرهای فشار دهنده هستند منتهی به جای اینکه یک صفحه فشار دهنده وجود داشته باشد از چندین صفحه استفاده میشود. به عبارت دیگر برای هر صفحه کلاچ یک صفحه فشار دهنده نیز وجود دارد.
صفحات فشار دهنده با دیسک و صفحات کلاچ با شفت کلاچ در گیرنده تمام صفحات کلاچ و صفحه فشار دهنده آنها در جهت طولی شافت کلاچ قابل تغییر مکان هستند و قطعات کیا هم  با عقب آمدن آنها ارتباط بین موتور و گیربکس قطع میشود.
صفحه کلاچ در کلاچهای چند صفحه ای هم ممکن است دارای لنت باشدو هم از ذصفحات برنج بدون لنت تشکیل شده باشد در صورتی که از نوع لنت دار باشد یا لنت معمولی است یا در آنها از صفحات چوب پنبه ای فشرده استفاده میشود.
صفحه کلاچ های بدون لنت را جهت جلوگیری از سایش صفحات آنها را در نقطه ای که پر از روغن است قرار میدهند.
این گونه کلاچ ها بسیار نرم است و دارای استهلاک و سایش حد اقلی میباشد.
تنها عیب این کلاچ ها اختلال در عمل قطع و وصل هنگام سردی هوا است . تعداد صفحات این کلاچ ها متناسب مقدار گشتاوری است که باید منتقل شود.