بررسی و فروش قطعات تویوتا مقاله 2018قطعات تویوتا را در یدک بین جستجو کنید .

 

قطعات تویوتا : سرپلوس ای بی اس spare parts OUTER CV JOINT NS-1237-2H ABS 26*58.3*24

سر پلوس تویوتا لندکروز toyota C.V JOINT For LAND CRUISER UZJ100 43405-60110

تسمه تویوتا toyota V Belt 4PK812 99364-00810

قطعات توسان : سیبک تویوتا Auto Parts Lower Ball Joint for Hyundai Tucson 51760-2E000

واتر پمپ تویوتا WATER PUMP ASSEMBLY FOR TOYOTA GWT-116A-1KZ

 چراغ ویگو FOG LAMP for VIGO KX-B-036

قطعات ویگو : چراغ FOG LAMP for VIGO KX-B-012

کله پلوس تویوتا ای بی اس Car spare parts CV JOINT N-1197-2H ABS

قطعات تویوتا راو4 ( راوفور  ) RAV4 PARTS FUEL PUMP ASSY 77020-0R020

قطعات هایلوکس ویگو wheel hub complete for Hilux Vigo

لوازم یدکی لکسوس RACK BOOT FOR LEXUS 45535-60010

سنسور سرعت ای بی اس   2005 تا 2025 ABS SPEED SENSOR FOR ACA30,ALA30 2005-2015 89543-42 050

 

چکیده مقاله تویوتا :

 کمری های بادی رفته رفته جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید انرژی در سراسر جهان به دست آورده و کشورهای مختلف تلاش می کنند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از طریق باد تامین کنند. در این گزارش با نحوه عملکرد کرولاهای بادی آشنا می شویم.

 

در دهه های اخیر ، منیع استفاده می شود. بررسی رفتار این نوع لندکروز دو درب در شرایط مختلف عملکردی دارای اهمیت زیادی می باشد. بدین منظوربا استفاده از روشهای تحلیلی مدل کلی از رفتار سولارو می توان تهیه نمود لیکهای مختلف دنیا بوده و در این میان یکی از مهمترین اهداف پیش روی جوامع صنعتی، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر است. در این میان یکی از ارزان ترین و در دسترس ترین انرژی های موجود در کره زمین که می توان از آن برای تهیه نیروی برق استفاده کرد، تویوتا سولارو های بادی هستند. قطعات تویوتا های بادی قادر به تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی بوده و عموما در دو نوع عمودی و افقی ساخته می شوند.

یکی از معضلات مهم پیش روی جوامع انسانی

تویوتا فورچونرهایلوکس دو کابین هدف این پژوهش، بررسی عملکرد بادی هانتردیسکی شکل می باشد. این شامل 6 ردیف پره میباشد کههر کدام دارای سه پره مجزا است. این ردیف پره ها بر روی یکدیسک به هم متصل شده اند. هنگامی که جریان باد به پشت ایننوع از پره ها برخورد می کند، با کمترین مقاومت بسته می شوند. ن بدلیل پیچیدگی های جریان در ها، استفاده از روشهای بحث آلودگی محیط زیست و تولید آلاینده های جوی است. این موضوع که همزمان با صنعتی شدن جوامع و رویکرد گسترده انسان ها به استفاده از سوخت های فسیلی به وجود امده، در سال های اخیر یکی از دغدغه های سران کشور درنتیجه بازده gt86 افزایش می یابد. طراحی پره ها به گونه ای استکه در جریان کم فشار باد نیز کاربرد دارند. در این پژوهش فرچونر 6 ردیف پره با قرار گرفتن در تونل باد با دو جریان باد با سرعت6,5 و 8,5 متر بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین توان استخراج شده از اوریون 0/15 وات است. با افزایش مقاومت تا 100 اهم، سرعت زاویه ای نیز افزایش می یابد.اما بعد از 100 اهم در مقداری ثابت باقی می ماند. در این میزان ازمقاومت، ژنراتور به بیشترین حد از توان خود می رسد، اما درمقاومت بیش از 100 اهم از میزان توان کاسته می شود
پرادو چهاردر های بادی چگونه کار می کنند؟
 ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 2 001 11 2p vv C vv  = +−       ﻣﯽ،  (7) ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ  ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد:  31 2 p P AvC r= ) 8( ﻣﯽ Cp ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان روﺗﻮر ﯾﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد در روﺗﻮر اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮه ﻣﯽ ﻫﺎی روﺗﻮر  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎد اﺳﺘﺨﺮاج 0/59 ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺌﻮری از (1) ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﻮدار آن در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ د ﺷﻮ .ﺷﺮ در   Cp اﯾﻂ ﻋﻤﻠﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی دو ﭘﺮه  0/4 ای ﺑﯿﻦ 0/5 ﺗﺎ و ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮه  ، ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ 0/2 ﺑﯿﻦ ﻣﯽ0/4 ﺗﺎ    .[20] ﺑﺎﺷﺪ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 v0/v Cp  ـ1 ﺷﮑﻞ v0 راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺌﻮری روﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ v.   (ﻣﯽ ﺎ 8) از ﺗﻮان درﯾ ﻣﯽ ﻓﺖ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎد در روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘم .

یکی از ارزان ترین و در دسترس ترین انرژی های موجود در کره زمین که می توان از آن برای تهیه نیروی برق استفاده کرد، تویوتا های بادی هستند. قطعات های بادی قادر به تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی بوده و عموما در دو نوع عمودی و افقی ساخته می شوند.

در مدل های قطعات کرونا بادی محور افقی ، ژنراتور و تبدیل کننده نیروی باد به انرژی الکتریکی در بالای محور مرتفعی قرار دارد که پروانه های یاریس صندوقدار در بالای آن واقع شده اند. طول و تعداد پره های کراون های بادی بر اساس شرایط محیطی متنوع و مختلف است اما در بیشتر مناطق دنیا از لندکروز وانت تک کابین های سه پره استفاده شده و طول پره ها نیز بستگی مستقیم به نوع بادخیز بودن منطقه دارد. به طور میانگین طول پره های اف جی کروز های بادی بین 20 تا 40 متر بوده و ارتفاع میله های محور اصلی آن نیز می تواند بین 60 تا 90 متر باشد البته در این موارد استاندارد مشخصی وجود نداشته و طراحان و مهندسان، با توجه به شرایط بومی هر منطقه نسبت به طراحی و مشخص کردن ابعاد  CHR هیبریدی ها اقدام می کنند.

در نوع دیگر تویوتا کارینا های بادی موجود در دنیا که به پریوس های محور عمودی شهرت دارند، سیستم تبدیل کننده انرژی به صورت عمودی قرار گرفته و این موضوع سبب می شود که کریسیدا نیازی به چرخش به سمت باد را نداشته باشد. البته استفاده از این مدل اریون ها به نسبت کمری هیبریدی های محور افقی چندان رایج نبوده و بیشتر مختص موارد ویژه ای است که در آن امکان نصب لندکروز چهار درب افقی وجود نداشته یا جهت وزش باد دائما در حال تغییر جهت است. در کل باید در نظر داشت که قطعات تویوتا توندرا گروه اول یا همان یاریس هاچ بک های بادی محور افقی دارای کاربری بیشتری بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر هستند.

در این بخش به طور فهرست وار به اتفاقاتی که در داخل یک راوفور بادی محور افقی در هنگام وزش باد می افتد؛ اشاره می کنیم.

    وزش باد سبب چرخش پره های سولارو می شود که به قسمت گرداننده متصل است.
    محور هایلوکس دو کابین بلند شروع به چرخیدن به حول خود کرده و انرژی جنبشی را از باد دریافت می کند. این نیرو توسط محور مرکزی پشتیبانی و تبدیل می شود.
    پره های فن تویوتا اف جی کروزر به گونه ای طراحی شده اند که دارای زاویه ای مناسب با باد بوده و به این ترتیب حداکثر انرژی ممکنه از این طریق جذب می شود.
     در بخش داخلی ناسل nacelle که اصلی ترین بخش کریسیدا محسوب شده و در بالای محور میله و انتهای قاعده پره ها قرار دارد، یک جعبه دنده یا گیربکس ویژه ای وجود دارد که نیروی ایجاد شده ناشی از چرخش آرام پره های لندکروز وانت دو کابین را که به طور متوسط در حدود شانزده دور در دقیقه است ، به سرعت زیادی برابر با هزار و 600 دور در دقیقه تبدیل می کند که این میزان سرعت برای تامین انرژی ژنراتور قطعات تویوتا کفایت می کند.
    
    در صورتی که سرعت باد بسیار بیشتر از حد عادی باشد، در داخل کرولا ها سیستم ترمز اتوماتیکی قرار دارد که اجازه چرخش با سرعت بیشتر از حد استاندارد که می تواند سبب آسیب رساندن به هایس شود، را نداده و سرعت چرخش پره ها را کم می کند. سرعت بالای باد سبب سریع تر چرخیدن پره ها شده و به تبع آن جعبه دنده با سرعت بسیار سرسام آوری خواهد چرخید که این موضوع سبب آسیب دیدن سیستم اوریون می شود.
    انرژی الکتریکی تهیه شده توسط ژنراتور به کمک یک رشته کابل که از داخل محور عمودی تویوتا پریوس عبور می کند؛ به سطح زمین منتقل می شود.
    یک دستگاه ترانسفورماتور، ولتاژ برق تولید شده را هماهنگ کرده و آن را به نیروگاه مجاور راو فور ها منتقل می کند.
    صفحه کلاچ انرژی تولید شده، جهت مصارف مختلف وارد شبکه برق شهری می شود.

وربین های مورد استفاده در موتورهای توربوچارجری می بایست به گونه ای طراحی شوند که در مقابل تغییرات جریان گاز ورودی کمترین حساسیت را دارا باشند، و بازه وسیعی از عملکرد موتور را پوشش دهند. به همین دلیل از کراون های شعاعی در توربوچارجرها بطور وس آزمایشگاهی الزامی می باشد. لذا بررسی نتایج آزمایشگاهی و روشهای مختلف استفاده از داده های آزمایشگاهی به منظور تعیین منحنی عملکرد از اهمیت خاصی برخوردار است، که در تحقیق حاضر به بررسی روشهای تعیین منحنی عملکرد پرداخته می شود.

دیسک کلاچ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎد در دﻫ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دارای رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﺳ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻗﺪرت اﯾﻔﺎ ﺪ ﮐﻨ .  اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﺒﯿﻪ ی ﺳﺎز ﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮرﺑﯿ ﻖ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿ ﺗﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺖ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳ.در   اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽﯾ ﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ راﯾﺞ  اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی اﺳﺖ آن  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و P ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل زاوﯾﻪ ITCH  ﻣﻮرد ، ﭘﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯽ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮان ﺧﺮوﺟ ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ راه ز اﻧﺪا ی ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ . در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب واﻗﻌﯽ ه ﺗﺮ و ﻏﯿﺮاﯾﺪ ه  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮم ﭘﺮ ،آل ﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻞ ﺗﺤﻠﯿ ﻫﺎ ﺷﮑ ، ﮔﺬر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻞ ﻣﻮج ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.    وا ژ ه ی ﮐﻠﯿﺪ
 ﻫﺎ ی - ، ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ، زاوﯾﻪ ﭘﺮه ، ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه.  - ﻪ ١ ﻣﻘﺪﻣ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﻧﺘﻬﺎی  19 ﻗﺮن ﻓ 50 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻫﻪ   دو ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ ، ﻣﯿﻼدی ﻨﯽ در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ه ﭘﺮ ای و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ AC ژﻧﺮاﺗﻮر ﺖ DC ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳ .ل اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﺳﺎ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ل رود در ﺳﺎ آ ﻫﺎی ﺗﯽ ﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬ ﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺮژی ﺑﺎد 40 ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از 000  ﻣﮕﺎوات در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﯿﺶ   %30 ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ، ﻃﯽ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه
 
 
 قطعات تویوتا ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺑﻬﺮ ﻢ ﺑﺮداری ﺳﯿﺴﺘ ، ﻫﺎی ﻗﺪرت داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق -ن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان   ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳ ﺮه ،
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد قطعات تویوتا ﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﺎدی را  ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺎ ﻧﻮع اول ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﻘ ﯾﯽ و ﻧﻮع دوم از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ .ل ﻃﯽ ﺳﺎ ی ﻫﺎ ﺮ ﻦ ، اﺧﯿ ﺗﻮرﺑﯿ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن آﺋﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی در [ ﺮ 2] ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺖ  ،[3] ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ه ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﺪ اﻧ.  ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی ﺑﺎﻋﺚ ل ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ و ﻪ ﺷﺒﯿ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎدر  ﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﮔﺸﺘﻪ اﺳ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﻪ در زﻣﯿﻨ ﻦ ﺗﻮرﺑﯿ ی ﻫﺎ ﺑ ﺑﺎدی  ﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪی ل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ کمک فنر جلو  از اراﺋﻪ ﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿﻦ ه ﺳﺎد ل ، ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺎزی ﻣﺪ ل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪ ،ﻫﺎ ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ی ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ﻣﺰارع ﺑﺎد.   [ﮑ 4] ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ 20
25
Wind Speed, m/s
Pitch Angle (q), Degree
0 10 20 30 5.43
5.43
5.43ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ [ﻟ 5]  ﻣﺮﺟﻊ ، ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯽ ﻦ DF  دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿ IG   [6] ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﺬرا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ DF ﯾﮏ ﻣﺪل IG  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮑﺮون و آﺳﻨﮑﺮون را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهﺪ اﻧ.  ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل         ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن دﻗـﺖ در ﺷﺒﯿﻪ               ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ، ﺳﺎزی و زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻬـﻢ   ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .          [7] در ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬرا و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺪل  ﻫـﺎی 3 درﺟــﻪ DF 5 و درﺟــﻪ IG  [ﻟ 8] در ﻣﺮﺟــﻊ ، ﻣــﺪﯽ  ﺳــﺎده ﺷــﺪه از DFIG                ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻣﺒﺪل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ وﻟﺘـﺎژ ﮐﻨﺘـﺮل      [9]   در ﻣﺮﺟﻊ ،ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗـﻮرﺑﯿﻦ ﺑـﺎدی ﺳـﺮﻋﺖ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون  در ﻟ ﻣﺪﯽ  ﮐـﺎﻫﺶ در  ﺟـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ   در ﻣﺮﺟـﻊ ،
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              2
 ] 10 [ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ [ه 11]  در ﻣﺮﺟﻊ ، ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎد ﺳﺎزی (CC ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ T)  [12] و در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪلﻫﺎﯾ ﯽ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ DF ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺖ IG ﺟﻬ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺑﺮ ﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ روﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳ.    [13] در ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آن  [14] ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه؛ [ﻦ 15] ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﯿ ﺛﺎ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ  ﺑﺖ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد  ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺪاری داﺋﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.  اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ﻣﺰارع ﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎر  ﻧﻤﯽ ﻪ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻮان ﻣﺰارع ﺑﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋ ای  از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﺬرا و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ [ل 16] ﺑﺎدی ﺑﺰرگ  اراﺋﻪ دو روش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺪ ، ﺳﺎزی ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﺖ ﻫﺎی ﺟﻬ DF دار اﺳﺘﺎﺗﻮر IG]  17[
، اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﭼ ﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ آلترناتور یا همان دینام خودرو  ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻦ ﺗﻮرﺑﯿ  [ل 18] ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎد ﺳﺎزی ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ  .[19] ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد - ن ٢ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮ و ﺢ ﺗﺸﺮﯾ ﻪ ﻣﺴﺄﻟ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎد را ﻣﻬﺎر و آن را ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨﻨ .ا اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮده ﻫﻮﯾﯽ  m ﺑﻪ ﺟﺮم و راﻣﯽ v ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ    :[20] ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داد 21 2k Emv = ) 1( ﻋ t در زﻣﺎن ﺟﺮم ﻫﻮای ﻊ ، 2 ﺒﻮری از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄ () mA در ﺳﺮﻋﺖ( /)m ﺑﺎ sv ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ : mAvt r= ) 2( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻪ r ، ﻣﻌﺎدﻟ k / 3) ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﻮا (ﻣﯽ ﺪ gm ﺑﺎﺷ . ﺑﺮ  (1) ﭘﺎﯾﻪ (ﻣﯽ 2)و ﺗﻮان ﺑﺎد را ان ﺗﻮ ﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷ:  31 2 pAv r= ) 3( ﺗﻮان وﯾﮋه ﯾﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮان ﺑﺎد را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﺪ دﻫﻨ:  31 2d en P Pv A r == ) 4 ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻄ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮان ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد راﺑ ﻪ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ه ﺗﻮان واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮ ﻫﺎی روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ از اﻧﺮ ژی ﺑﺎد ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺗﻮان ﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷ:  ( ) 22 0 1 2 mP kvv =− ) 5 (
  v ﮐﻪ v0 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ورودی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮه ﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺪ km . ﺑﺎﺷﻨ ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ (ﺑﻪ 6) ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﺑﻮده و از ﻣﯽ دﺳﺖ ﻪ A آﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺟﺎرو  ﺷﻮد و آن را ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮه ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺪ ﻧﺎﻣﻨ: 0 2m vv kA r + = ) 6(   (5) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (ﻠ 6)و  ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻪ ، روﺗﻮر ﺑﺎ  اﯾﻦ ﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن د ﺷﻮ:  ( ) 220 0 1 22 vv P Avv r +  =−   ) 7 (
 
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ قطعات تویوتا  ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              3

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺪ دﻫﻨ . ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﯽ ﻧﻮک ﭘﺮه ﺑﻪ ﺑ l ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد را ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺎ را ﻣﯽ ﻄﻪ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﺪ دﻫﻨ:  R v w l = ) 9( ﭘﺮ R در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻌﺎع ه و ﻪ w ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾ ﺖ ای روﺗﻮر اﺳ . ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ  ﮐﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷ .ﻦ ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿ ﺒ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﺴ ﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ﻣﯽ   ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬ ﻦ ﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرﺑﯿ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ   .[21] ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  . دو ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺟﻮد دارد ً ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻧﻮع اول اﺳﺘﺎﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر  اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﮔﺎﻧﻪ)ﻢ ﺑﺎ روﺗﻮر ﺳﯿ ﺷﺪه ﭘﯿﭽﯽ  ( ﮐﻪ روﺗﻮر آن ﺗﻮﺳﻂ  b ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ack-to-back   ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ AC  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺮوﺟﯽ ، روی ﻣﺒﺪل ﻣﺬﮐﻮر از اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺪ  . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨ ، ﻣﺎﻧﺪ ً ژﻧﺮاﺗﻮر ، در ﻧﻮع دوم ﮐﺎﻣﻼ ﻂ ﺗﻮﺳ  ﻣﺪار واﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت از ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﺎر ﺟﺪا ه ﺑﻮد  وﻣﯽ ﺪ ﺗﻮاﻧ ر ژﻧﺮاﺗﻮ ﺳﻨﮑﺮون )ﺋﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ دا ( ﯾﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ا   ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﯿﺮ و از ﻧﻮع اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ .  در ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی  . ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ

 

ژنراتور دقیقا در پشت جعبه دنده لندکروز ها قرار گرفته و انرژی چرخشی تقویت شده را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.
    باد سنج ها که نوع و چگونگی وزش باد را تحت کنترل دارند، در بخش تحتانی ناسل قرار گرفته و می توانند سرعت و جهت باد را تشخیص دهند.
    بر اساس اطلاعات دریافت شده از بادسنج ها، جهت و سرعت وزش باد شناسائی شده و موتورهای ویژه ای ، پروانه های سیستم تعلیق را به سمت موافق باد تغییر می دهند تا حداکثر انرژی توسط کمک فنر خودروی تویوتا از وزش باد به دست آید. امروزه بیشتر این باد سنج ها به شبکه اینترنت متصل بوده و علاوه بر رصد شرایط محلی ، از وضعیت آب و هوا و پیش بینی وزش باد مطلع هستند.
- ﯽ 2 ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺎل )ﻪ ﻧﻘﻄ ﭼﯿﻦ ( P و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل زاوﯾﻪ itch  ﭘﺮه)ﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﭘ]  .[ قطعات سرمایشی تویوتا بیا تهویه مطبرق خودرو در تابستان ]  [و 21 ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ 5~3) ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﯿ(ﺖ  . ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﻔﺮ اﺳ ، ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻪ 16~11) ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻧﺎﻣﯽ [21] ( ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﯿ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ، ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺳﻮم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ارﺗﺒﺎط دارد  (ﺖ 8) ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ.  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ  ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ژﻧﺮاﺗﻮر و اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ . 30~17) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻻ ﺷﻮد
[ﺶ 21] ( ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ  ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨ ، ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑ دد ﺎﯾﺪ از ﻣﺪار ﺧﺎرج و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮ . ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ دو روش ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﺘﺮل stall p و ﮐﻨﺘﺮل itch . s ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل tall  در واﻗﻊ ، ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺧ ﺷﻮد و ﺗﻮان  ﺮوﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ه ﭘﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ د ﺷﻮ .ﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ه  ﭘﺮ ، دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺋ ﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺪ ﯾﺎﺑ. s اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻨﺘﺮل tall وﯾ ، p ﮐﻨﺘﺮل زا ﻪ itch  ﭘﺮه روﺷﯽ ﻓﻌﺎل ا وﯾ p ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زا ﻪ ه itch ﭘﺮ ، ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی راﻧﺪﻣﺎن آﺋ ﻣﯽ ﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .وﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ زا ﻪ ﻣﯽ pitch ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺤﺪودی ﺗﻐﯿﯿﺮ ز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪا ه ه ﭘﺮ ﻫﺎی  اﻧﺪک ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ً ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺰ در 3 ﺣﺪود ﻪ 10 ﺗﺎ درﺟﻪ در ﺛﺎﻧﯿ ﻣﯽ    .[22] ﺑﺎﺷﺪ  (ﻣﯽ 2) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ً ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷ .ﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻋ ﻫﺎی ﺑﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ، ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی اﺳﺘﺤ ﺼﺎل ﺷﺪه ﻂ ﺗﻮﺳ ﻢ ﺳﯿﺴﺘ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ 20 در ﺣﺪود ﻢ 30 ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺴﺘ ﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳ [ .ﻢ 23] ﺳﯿﺴﺘ ﻫﺎی ﺑﺎ ل ﮐﻨﺘﺮ وﯾ p زا ﻪ itch  ﻣﯽ، ﭘﺮه ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان را در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺎ ً ﮐﺎﻣﻼ اﻣ ﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان در ﺳﺮﻋ ﻫﺎی ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ  s ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل tall  ﺑﻪ ، ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ آن ﺖ اﺳ ﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓ .  - ل ٣ ﻣﺪ ی ﺳﺎز ﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑ ﻦ ﺗﻮرﺑﯿ ی ﺑﺎد ﺖ ﺳﺮﻋ ﺮ ﻣﺘﻐﯿ  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ p زاوﯾﻪ ﺷﺪ itch ﭘﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ  . w ﺗﻮان indP  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از (ﻪ 10) ﺑﺎد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وات از ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻣﯽ د ﺷﻮ:  ( )31 , 2w indp P AvC r lq= ) 10( ه Cp در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ T ) 1 ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮ SR   (l ﯾﺎ و q  p زاوﯾﻪ ﻣﯽ itch ﺪ ﺑﺎﺷ .ﺮ وﯾ Cp ﺣﺪاﮐﺜ p  ﺑﻪ ازای ﯾﮏ زا ﻪ ﺖ itch ﺛﺎﺑ T در ﯾﮏ ﺑﻪ SR ﺧﺎص ﻣﯽ دﺳﺖ  آﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
 
 
 
1 Tip Speed Ratio.
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              4
 آﺋ ﺖ ﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﺳ.  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ، روﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ، و در ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ T ﮐﻢ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار SR  در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿ ﺪ ﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧ .ود ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﻣﺤﺪ ه  وﺳﯿﻌﯽ از T  ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﺎ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد گ SR ﺑﺰر ﻣﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده د   .[24] ﺷﻮ در ﻣﻮرد ﺗﻮرﺑﯿﻦ وﯾ p ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل زا ﻪ itch  ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﯾﻪ ﻣﯽ ، ﭘﺮه ﭘﺮه ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﺪ ﮐﻨ . دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ Cp ﻫﺎی وﯾ −l p  ﺑﺎ زا ﻪ itch  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺪ ﺷﻮﻧ ﻟ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻪ ه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد  در آن ﻫﺎ ﺖ :[25]  [و 24] ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳ  ( ) ( ) 12345 ..p CCCCCexpC q= −−− ) 11( ﺑ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻬﯿﻨﻪ 15 ﺿﺮاﯾﺐ CC ﻋ − ﺑﺎ ﻣﯽ ﺚ ﻪ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿ ﺳﺎزی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷ . 15 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮاﯾﺐ CC −  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ه 1) ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺪ اﻧ .   (3) ﺷﮑﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯽ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.  
 

راه 8 ﺷﮑﻞ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر در ﻟﺤﻈﺎت ی اﻧﺪاز    (9) ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ﺒﮑﻪ ﺖ اﺳ:   
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -15
-10
-5
0
3 ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨ C ﻫﺎی p l ی − در زواﯾﺎ ﭘﺮ pitch    .(q ) ه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ p ﮐﻪ زاوﯾﻪ itch  2 ﭘﺮه ﺑﺮاﺑﺮ T )  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ، درﺟﻪ اﺳﺖ SR ( ً دارای ﺑﺎزه ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛  Cp در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار 0/35 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾ و ﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﺑﺎزه  ﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . p در زاوﯾﻪ itch  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺗﻮرﺑﯿﻦ ، ﭘﺮه ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻣﯽ0/411 ﺑﺮاﺑﺮ ﺪ ﺑﺎﺷ .  ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ، در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ )T SR ( ﺖ 7/97 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳ . p ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ itch  ﺑﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ﭘﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه و ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ای ﮐﺎﻫﺶ ﺪ ﯾﺎﺑ.   -1 ﺟﺪول 15 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮاﯾﺐ CC −]24[  C ﺿﺮﯾﺐ 1 ٠٫۵ C ﺿﺮﯾﺐ 2 k θ /١١۶ C ﺿﺮﯾﺐ 3 ٠٫۴ C ﺿﺮﯾﺐ 4 ۵ C ﺿﺮﯾﺐ 5 k θ /٢١   
kq   (1) در ﺟﺪول C2 ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ C5 و ﺑﻪ ﮐﺎر  رود ﮐﻪ l ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯽ q و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن د  :[24] ﺷﻮ 1
3 10.035 0.08 1 Kq lq q
−  =−  + +  ) 12( دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ p زاوﯾﻪ ر itch ﭘﺮه اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ  وﺗﻮر و p زاوﯾﻪ ﻣﯽ itch ﭘﺮه د ﺷﻮ .ﺑ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ  ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد زﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ روﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی T اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑ SR در ﻣﻘﺪار ﻬﯿ ﺪ ﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻨ . p  ﻣﻘﺪار زاوﯾﻪ ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ itch  ﭘﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮدا  7/97 ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه در ﻣﻘﺪار ، ری ﺟﺮﯾﺎن ژﻧﺮاﺗﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ د ﺷﻮد ﺗﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را در ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﻟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮ وﯾ p ﺮ زا ﻪ ه itch ﭘﺮ  و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ تسمه تایم تویوتا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ د ﮔﯿﺮ.  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯽ ، وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار د ﮔﯿﺮ . ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی   (4) ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  
 -4 ﺷﮑﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلز ﯾ p اوﻪ ه itch  .[24]  ﭘﺮ p ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﯾﻪ ه itch ﭘﺮ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد p  زاوﯾﻪ ، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ itch ﭘﺮه در ﻣﻘﺪار ﻬﯿﻨﻪ  ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ p  ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎی ﺗﻮان و زاوﯾﻪ ، ﺷﻮد itch  ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ .ﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾ p ای itch  ﭘﺮه دارای ﻣﻘﺪاری ﻟﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ر ﻣﻘﺪا ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮای 50 ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ در اﻧﺪازه ﻣﯽ 0/02 ﮐﯿﻠﻮوات در ﺣﺪود ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺪ   .[قطعات تویوتا   (م 5) ﺷﮑﻞ ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮا  ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .م اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮ MA اﻓﺰار TLAB/Simulink  ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ی ورود ، ﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﻮا  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺗﻮر و ﺗﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ، ﺷﻌﺎع ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی p ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﯾﻪ itch   ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺤﺮکﯾ ، ﺑﻮده و ﺧﺮوﺟﯽ T ﺎ drive  اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              5
 ﮐﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﻣﯽ ﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧ . ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺗﻮرﺑﯿﻦ از روی ﻣﻨﺤﻨﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ د ﺷﻮ .وﯾ p ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زا ﻪ itch  ﭘﺮه ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪار آن را در اﻧﺪازه ﺑ ﻬﯿ ﻣﯽ ﻨﻪ ﻧﮕﻪ  دارد ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی از ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮان ورودی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.  ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ا  50 دارای ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ، ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻی ، ﮐﯿﻠﻮوات 25 و ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ 12 ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪو  ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ د ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎ ی، از ﻧﻮع ﺑﯽ 50 ، ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎ 3 ، ﮐﯿﻠﻮوات 80  50 وﻟﺖ و ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
 
-ﺮ 5 ﺷﮑﻞ ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿ ﯾ p  ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﻪ itch ]24.[  ﮐﻮﭘﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ژﻧﺮاﺗﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 1 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ 7/5 ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻤﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود.  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪل ی ﺳﺎز ﺘ ﻫﺎ در ﺑﺴﻪ م ﻧﺮ S اﻓﺰاری imulink  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ در اﺗﺼﺎل ، اﺳﺖ از، ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی S ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار imPowerSystems  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  از ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻓﺎزی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ و  [و 26]در  [ﺑﻬﯿﻨﻪ 27]  ﺳﺎزی ، ﺷﺪه اﺳﺖ ادﻣﯿﺘﺎﻧﺲ ﮔﺮه ﮐﻪ [ﺷﺪه 29]  [و 28]در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و   ﻣﺪل ﺑﺮ dq ﻣﺤﻮر  ﯾ ﭘﺎﻪ  ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ  [ه 31]  [و 30] در آﻣﺪ ل dq  ﻣﺪل اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل ﻣﺤﻮر ، اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﺪ ی ﺳﺎز ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻊ  [32]  ﻣﺮاﺟ  [33]و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ، در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳ.  ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﯿﻦ- ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﺟﻌﺒ S اﺑﺰار imPowerSystems ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺦ در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳ ﯾ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻮ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺖ ﺟﻬ ﯽ ﺑﺮرﺳ  ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺪلآوردهﺷﺪه ﺖ اﺳ.  ی 1-4 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد  -ﻒ 6) ﺷﮑﻞ اﻟ ( ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﺷﺪه رادر ﺖ ﺳﺮﻋ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺖ ﺷﻮد در ﺳﺮﻋ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ  ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ وﯾ p ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل زا ﻪ itch  ﺑﺎ وﺟﻮد ، ﭘﺮه  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﻫﺎی  در ﻣﻘﺪار ، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر C p ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در واﻗﻊ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶﯾﺎ ﺖ ﻓﺘﻪ اﺳ .  p ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ itch  ﭘﺮه و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ   ( -ب 6) ﻫﺎی -ج (ﻣﯽ 6)و دﯾﺪه  ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﯿﺮ ﺣﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ازای ﺗﻐﯿﯿﺮات  . ﻣﻘﺪار ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد60
Wind Speed, m/s
Output Power, kW
0 10 20 30
0
5
10
15

5.43
5.43
5.43
Wind Speed, m/s
TSR (l), Rad
 
-ﺑﺎ 6 ﺷﮑﻞ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ  p ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ،دی itch  ﭘﺮه و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه در ﺳﺮﻋﺖ د ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ.  ه 2-4 ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﻧﺪازی ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ  اﮔﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ  ، ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮان ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ از ﺷﺒﮑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓه ﺮآﯾﻨﺪ را آن    از ، اﻧﺪازی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ دد ﮔﺮ .   (ﻣﯽ 7) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ن  ﺟﺮﯾﺎ ، ﺷﻮد ﻫﺎی ﻓﺎزی در اﺳﺘﺎﺗﻮر و روﺗﻮر در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ ه را ﺖ اﻧﺪازی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳ . ﻫﻤﭽﻨﯿ  ﺑﺮاﺑﺮ ً ﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺮﯾﺎن روﺗﻮر در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ه ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ را اﻧﺪازی ﻟﻐﺰش 1 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻟﻐﺰش ﻧﺎﻣﯽ) ﺣﺪود ﺪ 4/37 درﺻ(ﻣﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺮﯾﺎن روﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺪ ، ﯾﺎﺑ.  
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              6
 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -400
-200
0
200
400
(a)
Stator Current (Isa), A
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -400
-200
0
200
400
(b) Time, sec
Rotor Current (Ira), A
7 ﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و روﺗﻮر در زﻣﺎنراه ر اﻧﺪازی ژﻧﺮاﺗﻮ.   (ن 8) ﺷﮑﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮا ﻈ ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر را از ﻟﺤ ﻪ اﺑﺘﺪای راه ه اﻧﺪازی ﺗﺎ را اﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ)  0/8 ﮐﻪ ﺣﺪود ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﺪ ﮐﺸ (ﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر  رود، ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ ﻣﯽ ه ، در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ را ا اﻧﺪ د زی ﺷﻮ . ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪ از راه  50 اﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺪود ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺖ .ر  ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم دوه ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ.  
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0
5
10
15
x 10
4
(b) Time, sec
Reactive Power , Vars
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -1
-0.5
0
0.5
1
x 10
5
(a)
Active Power , W
 5
x 10
4
(b) Time, sec
Grid Reactive Power , Vars
 
-ﯽ 9 ﺷﮑﻞ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾ.  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در   (ﻣﯽ 10) ﺷﮑﻞ دﯾﺪه   ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر در ، ﺷﻮد ﻣﯽ 82 ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺣﺪود رادﯾﺎن ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺪ رﺳ ؛ ﻣﯽ از ﻃﺮﻓﯽ  ﺗﻮان (د 13) ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون را از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮ:  4 synsyn f P p w = ) 13( ﺐ P ، در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄ f ﻫﺎ و syn  ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺖ اﺳ . ﻟﺬا ﻃﺒﻖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺮای ژﻧﺮاﺗﻮر د 78/54 ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﺎن ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﻘﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺆﯾ ﺪ ژﻧﺮاﺗﻮری ﺑﻮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺖ اﺳ .ﻣﯽ  ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان (د 14) از ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﻐﺰش ژﻧﺮاﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮ:  
100s yn syn
s
ww w − =× ) 14(   ﻣﻘﺪار ، ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ژﻧﺮاﺗﻮری ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3 ﻟﻐﺰش ﺑﺮاﺑﺮ -ﻣﯽ 4/ 675 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ د ﺷﻮ .  
 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Output power, W
0 1 2 3 4 5 6 7 0
5
10
15
20
(b)

Generator Speed , rad/s
 
-ﻈ 10 ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر از ﻟﺤ ﻪراه ا اﻧﺪ راه زی ﺗﺎ  اﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ.  ﺖ 3-4 ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋ    ﭘﺎﺳﺦ ، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . -11) ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ( -ب(وﯾ 11) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺷﮑﻞ p  ﺗﻐﯿﯿﺮات زا ﻪ ، itch  ﭘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:  
0 1 2 3 4 5 6 7
6 8 10 12 14 16 18
(a)
Wind Speed, m/s
0 1 2 3 4 5 6 7
0
5
10
15
20
(b)
Pitch Angle (q), Degree
0 1 2 3 4 5 6 7
0
50
100
(c) Time, sec
Generator Speed , rad/s
 
-ﯾ 11 ﺷﮑﻞ p  ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﻪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ر itch و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮ.  ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺖ  در ﺳﺮﻋ ،رود ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ر ﻣﻘﺪا ، ﻧﺎﻣﯽ p ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ itch  ﭘﺮه ﻋﻤﻞﮐﺮ p ده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ itch  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﻣﯽ در ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ د ﺷﻮ .  ( -ج 11) ﺷﮑﻞ
، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺑﺮﺣﺴﺐ رادﯾﺎن ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ . از آﻧﺠﺎ
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              7
 ﮐﻪ ﺑﺎر روی ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر در   ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮات ، زﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷ ﯽ ﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.  (ﺪ 12) ﺷﮑﻞ  درﺑﺮدارﻧ ه ، ﺳﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷ . -ﻒ 12) ﺷﮑﻞ اﻟ ( ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮرﺑﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪه د ﺷﻮ ﺖ  در ﺳﺮﻋ ، ﻫﺎی ﻪ 12) ﺑﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﯿ (ﺗ  50 ﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻠﻮوات ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.  ( -ب 12) ﺷﮑﻞ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﻮان  p ارز ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ itch  ﭘﺮه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ داﻧﺴﺖ .   ( -ج 12) ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ن ﻧﺸﺎدﻫﻨﺪه ﺗ ان ﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮ ﺖ اﺳ .ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از ر ﻣﻘﺪا  ﻧﺎﻣﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻪ ﯾﺎﻓﺘ  ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ر ﻣﻘﺪا د ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮ .  
0 1 2 3 4 5 6 7
0
5
10
x 10 4
(a)
Output Power, W
0 1 2 3 4 5 6 7
0
5
10
15
(b)
TSR, l
0 1 2 3 4 5 6 7
0
0.2
0.4
0.6
(c) Time, sec
Power Coeff. (Cp)
@ 10 m/s
@ 16 m/s
@ 8 m/s
@ 13 m/s
@ 9 m/s
 
 -12 ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات قطعات تویوتا ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮک ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان.  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﭘﺮه آن ﻫﺎی   در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺲ ﮔﺬر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻓﺮﮐﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎد را ﺣﺬف ﻣﯽ  ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد را ، ﮐﻨﻨﺪ  .[34] ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺳﻄﺢ روﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل آن  ﻪ ﺻﻮرت  زﯾﺮ ﺖ   :[35] اﺳ () ( ) 2 2.1 . 2 SF bs Hs bb sas + =  ++   ) 15( 0 ، در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ .55a =،./b R = و g RV ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ، ﺷﻌﺎع ﭘﺮه ﺮ V ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘ ﺑﺮ  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد در ارﺗﻔﺎع ﻣﺮ ﻦ ﮐﺰ ﺗﻮرﺑﯿ( HUB)  g و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ در ﻃﻮل دﯾﺴﮏ 1 ) اﺳﺖ .3g =(.  (ﻣﯽ 15) ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل را  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺮﺗﺒﻪ  اول)ﻢ ﺑﺎ ﭼﺸ ﻦ ﭘﻮﺷﯽ اﺛﺮ آن ﺑﻪ روی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮرﺑﯿ ( ﺑﻪ  :[35] ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ () 11 1 1 2 SF cut Hs ssb fp == + + ) 16( د c ، ر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ utf  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺖ اﺳ . ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎ ﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد روی ﮐﻞ ﺳﻄﺢ روﺗﻮر ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷ . -ﻒ 13) ﺷﮑﻞ اﻟ(
، ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎد ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ را ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﻣﺮﺗﺒﻪ ا ه ول ﻋﺒﻮر داد ﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﺳ ﯾ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﻪ ﻣﯽ pitch ﭘﺮه و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺲ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﯽ 2 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮﺗﺰ را ﺣﺬف ﺪ ﮐﻨ.    ( -ب 13) ﺷﮑﻞ -ج(وﯾ 13)و p  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زا ﻪ ، itch  ﭘﺮه و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎد ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:  
0 1 2 3 4 5 6 7 0
5
10
15
20
(a)
Wind Speed, m/s
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7
0
5
10
15
20
(b)
Pitch Angle (q), Degree
0 1 2 3 4 5 6 7
0
50
100
(c) Time, sec
Generator Speed, rad/s
Real Wind Speed
Filtered Wind Speed
 
-ﯾ 13 ﺷﮑﻞ p  ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﻪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد واﻗﻌﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ itch ﭘﺮه و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر.    (14) ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻧﻮک ﭘﺮه و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺗﻮرﺑﯿﻦ را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.  
0 1 2 3 4 5 6 7 0
2
4
6
Renewable Energy, vol. 29, pp. 421-431, Mar. 2004. [5] P. Ledesma and J. Usaola, “Doubly fed induction generator model for transient stability analysis,” IEEE Trans. Energy Conversion, vol.20, pp. 388-397, Jun. 2005 [6] Lianwei Jiao, Boon-Teck Ooi, Geza Joos, and Fengquan Zhou, “Doublyfed induction generator (DFIG) as a hybrid of asynchronous and synchronous machines,
x 104
(a)

(c) Time, sec
Power Coeff. (C
p )
@ 10 m/s
@ 16 m/s
@ 8 m/s
@ 13 m/s
@ 9 m/s
 
 -14 ﺷﮑﻞ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮک ﭘﺮه و ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان.  - ﻪ ۵ ﻧﺘﯿﺠ ﺮی ﮔﯿ  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ     ﺗـﻮرﺑﯿﻦ  ﻫـﺎی   ﺑـﺎدی و اﺳـﺎس
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان                                                                                                              8
 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان   آنﻫﺎ    ﺷﺮح داده ﺷﺪ .          ﺳـﭙﺲ ﻣـﺪل ﯾـﮏ ﺗـﻮرﺑﯿﻦ ﺑـﺎدی p      ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﯾﻪ itch            ﭘﺮه و ﺑـﺎ ژﻧﺮاﺗـﻮر اﻟﻘـﺎﯾﯽ ﻗﻔـﺲ         ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ اراﺋﻪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺎر       ﺑـﻪ ، ی ﺗـﻮرﺑﯿﻦ ﺑـﺎدی p      اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﺘـﺮل ﻓﻌــﺎل ﺗـﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻨﺘــﺮل زاوﯾـﻪ itch  ﭘــﺮه ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪ . در ﮔــﺎم ﺑﻌــﺪ ﺑــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﺿــﺮاﯾﺐ ﻣﻨﺎﺳــﺐ  دﺳــﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ  Cp ﻫﺎی l−   ﺗﺸﮑﯿﻞ     ﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ زاوﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻮر ﻫﺎی ﻣﺬﮐ    ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ، ﺣـﺎﮐﻢ  ﺗﻌﯿـﯿ ﻦ ﮔﺸﺖ .  ﺳﭙﺲ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راه           اﻧﺪازی ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘـﺎﯾﯽ و ﺗﺒـﺎدل ﺗـﻮان آن ﺑـﺎ   ﺷﺒﮑﻪ از ﻟﺤﻈﻪ راه            اﻧﺪازی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻧـﺎﻣﯽ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ
 واﻗﻊ ﺷﺪ .      ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات زاوﯾـﻪ ، ﮔﺎم ﺑﻌﺪی pitch      ، ﭘﺮه  ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ      ﺳـﺮﻋﺖ ﻧـﻮک ﭘـﺮه و ﺿـﺮﯾﺐ ﺗـﻮا ن    ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳ ﺖ ﺮﻋ     ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وزش ﺑﺎد ﺑـﻮده و در      ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﯾﺪهآل ﺪه ﮐﻨﻨ  از ﺟﻤﻠﻪ ،
 ﺟﺮم ﭘﺮه    ﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﯿﻦ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب واﻗﻌﯽﺗﺮ     اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﺎر ، دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻄﺢ روﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻓﯿﻠﺘـﺮ             ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺮای ورودی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم و ﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اراﺋﻪ ﮔﺸ .  - ﻊ ۶ ﻣﺮاﺟ [1] "A review of surface engineering issues critical to wind turbine performance ", N. Dalili, A. Edrisy, R. Carriveau, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 428. [2] Management of power excess in wind turbine system”,Orlando, N.A.; Liserre, M.; Dell'Aquila, A.; Colin Grantham and M. F. Rahman, “The dynamic characteristics of an isolated self-excited induction generator driven by a wind turbine,” IEEE Trans. Industry Applications, vol.39, no. 4, pp.936-944, July/August 2003. [26] S. S. Murthy, O. P. Malik, A. K. Tandon, “Analysis of self excited induction generators,”, Proc. Inst. Elect. Eng., pt. C, Vol. 129, No. 6, pp. TOYOTA 260-265, Nov. 1982. [27] N. H. Malik, A. H. Al-Bahrani, “Influence of the terminal capacitor on the performance characteristics of a self-excited induction generator,” Proc. Inst. Elect. Eng., pt. C, Vol. 137, No. 2, pp. 168173, Mar. 1990 [28] LPower Electronics and Applications, 2009. EPE '09. 13th European Conference on 8-10 Sept. 2009 Page(s):1 – 10 [3] Modeling of large wind farm systems for dynamic and harmonics analysis, Jun Li; Samaan, N.; Williams, S.; Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2008. T&D. IEEE/PES 2124 April 2008 Page(s):1 - 7 [4] M. N. Mansouri, M. F. Mimouni, B. Benghanem, and M. Annabi, “Simulation model for wind turbine with asynchronous generator interconnected to the electric network,” ” Electric Power Systems Research , vol. 76, pp. 33–37, Sep. 2005. [7] J.B. Ekanayake, L. Holdsworth, and N. Jenkins, “Comparison of 5th order and 3rd order machine models for doubly fed induction generator (DFIG) wind turbines,” Electric Power Systems

TSR (l)
0 1 2 3 4 5 6 7 0
0.2
0.4
Energy Conversion, vol. 21, pp. 130 – 135, Mar. 2006 [20] M. R. Patel, TOYOTA SPARE PARTS Wind and Solar Power Systems, CRC Press LLC, 1999. [21] J.G. Slootweg, “Wind power: modeling and impact on power system dynamics,” PhD dissertation, Dept. Elect. Eng., Delft University of Technology, Delft, Netherlands, 2003. [22] S.R. Guda, “Modeling and power management of a hybrid windmicroturbine power generation system,” MS thesis, Montana State University, CAMRY  2005. [23] Fuel Cell Handbook (Sixth Edition), EG&G Services, Inc., Science Applications International Corporation, DOE, Office of Fossil Energy, National Energy Technology Lab, Nov. 2002. [24] Caisheng Wang, "Modeling and control of a hybrid Wind/Photovoltaic/Fuel cell distributed generation systems", Doctor of Philosophy Dissertation, Dept. Elect. Eng., Montana State University, Bozeman, Montana, USA, 2006. [25] Dawit Seyoum, . Ouazene, G. Mcpherson Jr
80
90
100
Time, sec

Research, vol. 67, pp. 207-215, Dec. 2003. [8] Y. Lei, A. Mullane, G. Lightbody, R. Yacamini, “Modeling of the wind turbine with a doubly fed induction generator for grid integration studies,” IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 21, pp. 257-264, Mar. 2006. [9] M. R. Behnke1 and E. Muljadi, “Reduced order dynamic model for variable-speed wind turbine with synchronous generator and full power conversion topology,” in Proc. 2005 Future Power Systems International Conf., pp. 1-6. [10] M.Martinsa, A. Perdanaa, P. Ledesmab, E. Agneholma, O. Carl, “Validation of fixed speed wind turbine dynamic models with measured data,” Renewable Energy, Vol. 32, pp. 1301-1316, Jul. 2007. [11] S. K. Salman, A.L.J. Teo, “Windmill modeling consideration and factors influencing the stability of a grid-connecte wind power-based embedded generator,” IEEE Trans. Power Systems, Vol. 18, pp. 793802, May. 2003. [12] A. Feijoo, J. Cidras, C. Carillo, “A third order moel for the doublyfed induction machine,” Elect. Power syst. Res., Vol. 56, pp. 121127, 2000. [13] Z. Litifua, K. Nagasaka, and C.K. Chu, “Steady state and transient operation analysis of wind power systems,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 27, pp. 284–292, May. 2005. [14] J. G. Slootweg,, S. W. H. de Haan, H. Polinder, and W. L. Kling, “General model for representing variable speed wind turbines in power system dynamics simulations,” IEEE Trans. Power Systems, vol. 18, pp. 144-151, Feb. 2003. [15] K.C. Divya and P.S. Nagendra Rao, “Models for wind turbine generating systems and their application in load flow studies,” Electric Power Systems Research, vol.76, pp.844–856, Jun. 2006. [16] V. Akhmatov, H. Knudsen, A. H. Nielsen, J. K. Pedersen, and N. K. Poulsen, “Modeling and transient stability of large wind farms,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 25, pp.COROLLA 123-144, Feb. 2003. [17] G. Tapia, A. Tapia, and J. X. Ostolaza, “Two Alternative Modelling Approaches for the Evaluation of Wind Farm Active and Reactive Power Performances,” IEEE Trans.

H. Riahy, M. abedi, " Short term wind speed forecasting for wind turbine applications using linear prediction method", Renewable Energy, Vol. 33, Issue 1, pp. 35-41, 2008. [35] A. Kulka, "Pitch and torque control of variable speed wind turbines", Master of Science Thesis, Dept. of Electric Power Eng., Chalmers University of Technology, Gőteborg, Sweden, 2004.

Energy Conversion, vol. 21, pp. 909 -920, Dec. 2006. [18] D. J. Trudnowski, A. Gentile, J. M. Khan, E. M. Petritz, ” Fixedspeed wind-generator and wind-park modeling for transient stability studies,” IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 19, pp. 1911-1917, Nov. 2004. [19] M. Chinchilla, S. Arnaltes, and J. C. Burgos. “Control of PermanentMagnet Generators Applied to Variable-Speed Wind-Energy Systems Connected to the Grid,” IEEE Trans. , ”Analysisi of the isolated induction generator,” IEEE Trans. Power Apparatus and Systems, Vol. PAS102, No. 8, pp. 2793-2798, Aug. 1983. [29] T. F. Chan, “Capacitance requirements of self-excited induction generators,” IEEE Trans. Energy Conversion, vol. 8, no. 2, pp. 304311, June 1993. [30] J. M. Elder, J. T. Boys and J. L. Woodward, “Self-excited induction machine as a small low-cost generator,” in Proc. Inst. Elect. Eng., pt. C, vol. 131, no. 2, pp. 33-41, Mar. 1984. [31] C. Grantham, D. Sutanto and B. Mismail, “Steady-state and transient analysis of self-excited induction generators,” in Proc. Inst. Elect. Eng., pt. B, vol. 136, no. 2, pp. 61-68, Mar. 1989. [32] Krause, P.C., O. Wasynczuk, and S.D . HILUX Sudhoff, Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 2002. [33] Mohan, N., T.M. Undeland, and W.P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995, Section8.4.1. [34] G.