درباره کوپلینگ و گاردان خودرو 

  • مروری بر مبحث کوپلینگ خودرو و گاردان خودرو  :

 

یکی از بهترین طرح های کوپلینگ که بین دو قسمت پولوس قرار میگیرد نوع کوپلینگهای ساچمه ای کروی است. این نوع کوپلینگ که برای خودروهای محرک جلو به کار میرود ضمن اجازه چرخش دادن به چرخهای جلو دور محورهای ورودی و خروجی دو قسمت کوپلینگ را همواره ثابت نگه میدارد ولذا نام اصلی این کوپلینگ را کوپلینگ ساچمه ای سرعت ثابت مینامند در کوپلینگهای دیگر اختلاف دوری بین دو قسمت کوپلینگ وجود دارد که ناشی از تغییرات سرعت خطی در اثر انحراف محورهای ورودی و خروجی میباشد.
یکی از محورهای دارای یک محفظه کروی شکل توخالی است که در سطح داخلی کره آن شش شیار وجود دارد . محور دیگر دارای شیارهای هزار خاری است . بین دو محور محفظه ای قرار میگیرد که دارای یک قفسه ساچمه دار است . این محفظه به طور هزار خاری با یک محور و به وسیله ساچمه ها با محور دیگر اتصال پیدا میکند . ساچمه ها در این کوپلینگ شش عدد است که نیرو را از محوری به محور دیگر انتقال میدهند.
وقتی محور متصل به چرخ به وسیله فرمان ویا نوسانات سیستم تعلیق از حرکت مستقیم خارج میشود . ساچمه ها در داخل شیار های کروی توخالی حرکت کرده و حرکت مناسبی را فراهم میکنند تا هر دو محور طرفین کوپلینگ با دور مشابهی دوران کنند.
میل گاردانهایی که یک قفل گاردان دارند:
گاهی قسمتی از میل گاردان را در داخل لوله ای که لوله کنترل گشتاور نامیده میشود قرار میدهند. در اینگونه خودروها نیروی فشاری به لوله کنترل گشتاور وارد شده و میل گاردان فقط یک قفل گاردان دارد. لوله کنترل گشتاور که لوله مستحکمی است به محفظه دیفرانسیل پیچ شده و از تغییر شکل آن در موقع اعمال نیرو جلوگیری میکند. خودروهایی که مجهز به لوله کنترل گشتاور در سیستم انتقال قدرت میباشند با پایین تر رفتن موتور دارای نقطه ثقل پایین تر و خاصیت واژگونی کمتری میباشند.
هصولا سعی طراحان خودرو بر آن است که ضمن پایین بردن نقطه ثقل خودروها مسیر انتقال قدرت را به خط مستقیم نزدیک کنند تا از افت قدرت جلوگیری شود . زیرا قدرت در خط مستقیم با تلفات کمتری منتقل میشود.

 

www.yadakbin.com