فروش انواع مختلف جعبه دنده ها و قطعات خودروهای تویوتا کمری و کرولافروش قطعات تویوتا از جمله انواع جعبه دنده:

جعبه دنده خودروهای تویوتا کمری و تویوتا کرولا بر اساس نوع و قیمت فروش به چند دسته تقسیم میشوند . پیش از اینکه به قیمت فروش این قطعه تویوتا بپردازیم به بررسی عملکرد  و وظایف جعبه دنده در بین قطعات تویوتا در مدل های کمری و کرولا خواهیم پرداخت :

جعبه دنده ها به دو دسته تقسیم بندی میشوند:
جعبه دنده های مرحله ای: این نوع جعبه دنده ها معمولا مکانیکی عمل میکنند.
جعبه دنده های بدون مرحله: این نوع جعبه دنده ها معمولا هیدرولیکی هستند.
جعبه دنده های مرحله ای:
جعبه دنده های مرحله ای به علت راندمان خوب دوام زیاد سادگی ساختمان و تعمیرات و ارزانی قیمت با وجود آن که جعبه دنده های هیدرولیکی پیشرفت زیادی نموده اند سازندگان خودرو و خریداران از آن استقبال زیادی مینمایند.
راندمان جعبه دنده های مرحله ای در حدود %98 بوده و تنها عیبشان داشتن محدودیت تبدیل دور است. بین نیروی کششی و سرعت خودرو منحنی نرمال حرکت تناسب مطلوب نشان میدهد.
جعبه دنده های مرحله ای دارای 3 تا 12 مرحله هستند که در سواری های پر قدرت نوع سه دنده مستقیم و یک دنده معکوس و در انواع کم قدرت جعبه دنده چهار یا پنج دنده مستقیم و یک دنده معکوس وجود دارد. در خودروهای سنگین جعبه دنده ها تا 12 مرحله در خط تولید تویوتا ساخته میشوند. انواع جعبه دنده های مرحله ای عبارتند از:جعبه دنده کشویی. جعبه دنده مورب.
1.جعبه دنده کشویی:
این نوع جعبه دنده در ماشین های صنعتی مصرف داشته در خودروهای جدید کاربرد ندارد. در جعبه دنده کشویی همه چرخ دنده ها از نوع مستقم بوده به طور لغزشی با یکدیگر درگیر میشوند. این جعبه دنده دارای چهار محور است که عبارتند از: محور ورودی محور همیشه گرد محور اصلی و محور دنده عقب.
حالت دنده دو:
در دنده دو دسته دنده حرکت نموده ماهک دیگری را به دنده دوم متصل است حرکت داده در نتیجه آن را با چرخ دنده دیگری که در روی محور همیشه گرد قرار دارد درگیر میکند. دنده دو کوچکتر از دنده یک و دنده دو زیر بزرگتر از دنده یک زیر است. بنابراین دور خروجی محور اصلی زیادتر از حالت دنده یک و گشتاور خروجی کمتر از حالت اول است.
معایب جعبه دنده های کشویی:
جعبه دنده های کشویی به دلیل داشتن معایبی امروزه در خودروها چندان مورد استفاده نبوده ولی در ماشین های صنعتی هنوز هم کاربرد دارد:
1.به علت درگیر و خلاص شدن ناگهانی دندانه ها جعبه دنده با سر و صدا کار میکند.
2.به علت درگیر بودن یک دنده از هر چرخ دنده با یک دنده از چرخ دنده دیگر ظرفیت انتقالی جعبه دنده مطلوب نیست.
3.به علت مساوی نبودن دور دو دنده درگیر شونده و عدم تساوی شعاع های متوسط آن ها سرعت خطی دو دنده درگیر شونده مختلف بوده و در نتیجه عمل تعویض دنده مشکل است و نیاز به مهارت خاص دارد.
جعبه دنده های نوع دنده مورب که در قطعات این برند ژاپنی یعنی تویوتا جایگاه ویژه ای دارند :
این نوع جعبه دنده ها دارای این خصوصیات هستند :
در یک لحظه بیش از یک دندانه از هر چرخ دنده با چرخ دنده های دیگر درگیر است در نتیجه ظرفیت انتقال گشتاور جعبه دنده زیاد تر است.
به علت مورب بودن دندانه ها عمل درگیری دو دندانه تدریجی و آرام و در نتیجه کار جعبه دنده بی سر صدا بوده  عمر جعبه دنده نیز زیاد تر است.
چرخ دنده مورب در روی محور خود حرکت طولی نمیکند و چرخ دندانه نسبت به محور هرز است.
دو چرخ دندانه مورب که روی دو محور زیر و رو قرار دارند با یکدیگر درگیری همیشگیداشته در موقع لزوم یکی از آنها به وسیله کشویی نسبت به محور یکپارچه میشود.
همین شکل درگیری و نحوه ثابت کردن و هم دور نمودن دنده مورب بیانگر نوع جعبه دنده است.
شرح ساختمان جعبه دنده نوع دنده مورب:
در این جعبه دنده تویوتا کمری و همچنین در قطعات تویوتا کرولا نیز چهار محور وجود دارد که عباتند از:
1.محور ورودی
2.محور همیشه گرد
3.محور اصلی
4.محور دنده هرز گرد
ساختمان یک جعبه دنده نوع دنده مورب ساده بوده از این قطعات تشکیل شده است:
1.محور ورودی
2.دنده محرک محور همیشه گرد
3.دنده سه رو
4.دنده دو رو
5.کشویی دنده یک و دو
6.دنده یک رو
7.محور اصلی
8.دنده کشویی عقب
9.دنده هرز گرد دنده عقب
10.دنده عقب زیر
11.دنده یک زیر
12.دنده دو زیر
13.دنده سه زیر
14.محور همیشه گرد
15.دنده محرک محور همیشه گرد
16.کشویی دنده سه و چهار
بین دنده یک و دو کشویی را به طرف دنده یک هدایت میکند . در اثر این عمل دنده یک که روی محور اصلی به حالت هرز میگردد با محور اصلی یکپارچه شده نیروی محور زیر به دنده یک زیر سپس به دنده یک رو و آنگاه به کشویی و محور خروجی منتقل میشود.
حالت دنده دو:
در حالت دنده دو دسته تعویض دنده به سمت عقب هدایت میشود و ماهک بین دنده یک و دو کشویی را طرف دنده دو میفشارد . دنده دو که روی محور اصلی هرز میچرخد با کشویی که نسبت به محور اصلی هم دور بوده یک پارچه شده نیرو از محور زیر به دنده دو زیر و سپس به دنده دو رو و بالاخره به محور اصلی از طریق کشویی  انتقال میابد.
حالت دنده سه:
در این حالت دنده سه دسته تعویض دنده پس از حرکت عرضی کم (نسبت به حالت خلاص) به طرف راست به سمت جلو هدایت میشود. با این عمل ماهک بین دنده سه و چهار کشویی مربوط را به سمت دنده سه حرکت داده دنده سه روکه نسبت به محور اصلی هرز میگردد با آن یکپارچه میکند . در این موقع نیرو از محور زیر به دنده سه زیر و سپس به دنده سه رو و بالاخره از طریق کشویی به محور اصلی انتقال میابد.
حالت دنده چهار:
در حالت دنده چهار دسته تعویض دنده در همین موقعیت دنده ی سه به سمت عقب کشیده میشود و در نتیجه کشویی بین دنده سه و چهار به سمت محور ورودی قطعات تویوتا یعنی شفت اصلی هدایت میشود. با این عمل دو محور اصلی و ورودی با یکدیگر یک پارچه شده نیز به محور اصلی منتقل میگردد.
حالت دنده معکوس:
در حالت دنده عقب اهرم تعویض دنده(دسته دنده) نسبت به حالت خلاص یک حرکت عرضی بیشتری انجام داده سپس به عقب کشیده میشود. با این عمل دنده ی هرزگرد دنده عقب به سمت دنده عقب حرکت کرده بین دنده عقب رو و دنده عقب زیر قرار میگیرد.
در این موقع دنده عقب زیر با جهت حرکت چپ هرز گرد را به طرف راست میچرخاند. سپس دنده هرزگرد دنده عقب رو را به طرف چپ و درجهت خلاف دور محور ورودی (موتور) میچرخاند. به این ترتیب محور خروجی نیز در جهت معکوس دوران مینماید.
انواع جعبه دنده های مورب:
جعبه دنده های مورب به دو حالت کلی نیمه سنکرونیزه و تمام سنکرونیزه ساخته میشوند. در حال نیمه سنکرونیزه دنده یک به حالت کشویی یا لغزشی تعویض شده بقیه دنده ها به حالت مورب و سنکرونیزه هستند. در جعبه دنده تمام سنکرونیزه همه دندا نه های مستقیم سنکرونیزه بوده و نوع دندانه ها مورب هستند و فقط دنده عقب از نوع کشویی و لغزشی است.
مفهوم سنکرونیزه هماهنگ کنندگی بین دنده محرک با دنده متحرک است.
جعبه دنده نیمه سنکرونیزه چهار دنده:
این جعبه دنده که دارای چهار محور است و اجزای آن عبارتند از:
1.محور ورودی 2. دنده محرک محور ورودی 3.دنده برنجی دنده سه 4. کشویی تعویض دنده دو و سه 5.مجموعه دنده برنجی دنده دو6.دنده دو رو 7. دنده یک رو و دنده عقب رو 8.محور اصلی 9. دنده هرز گرد عقب 10. محور همیشه گرد 11. محور دنده های زیر 12. دنده عقب زیر 13. دنده یک زیر 14. دنده دو زیر 15. دنده محرک محور زیر .
جعبه دنده های با سیستم شونده سنکرونیزه:
در جعبه دنده های سنکرونیزه تناه عیب عدم تساوی دور هم که در نوع چنگکی وجود داشت مرتفع گردیده شرایط ایده آل تساوی سرعت خطی دو چرخ دنده وی 1 =وی 2 محقق گردیده است.
برای آنکه در هنگام درگیر شدن دو چرخ دنده دور چرخ ها برابر شود . در یک طرف چرخ دنده قسمت مرکزی ان را به شکل مخروطی در آورده اند. کشویی هم دارای همین سطح مخروطی اصطکاکی است. در موقع تعویض دنده کشویی با دنباله مخروطی چرخ دنده درگیر شده دور آن را  با دور خود برابر میکند. وقتی دور چرخ دندانه با دور کشیده یکسان شد پوسته خارجی در روی قسمت داخلی توپی حرکت لغزشی نموده با چنگک های چرخ دنده درگیر میشود.