قطعات هیوندای النترا HYUNDAI ELANTRA چراغ روی آینه بغل & فروشگاه زاده رعیت ~ لوازم یدکی هیوندای 

برای مشاهده قطعات هیوندای  و استعلام قیمت از " فروشگاه زاده رعیت "واردکننده لوازم یدکی هیوندای النترا آزرا سوناتا IX45 IX35 IX55 جنسیس کوپه ...

 

  • بر روی عکس زیر کلیک کنید :

 

 

 
LED Lamp (MR16)
4.5400 , 36°٢۵٠٠٠GU5.312  V
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان هﺰﻳﻨﻪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ قطعات هیوندای النترا  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو  ﻻﻣﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .
 
  ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ازای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ال ای دی ﺑﻪ ﺟﺎی  ﻫﺎﻟﻮژن ﻻﻣﭙﻬﺎی 6 ﺣﺪود دﻻر در ﺳﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎﻟﻮژن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر رﻗﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. دا LED ﭼﺮاغ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺰﻳﺘﻬﺎی ﻓﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮژن  رد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : •
 
 

ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ چراغ هیوندای
   (Watt)
ﺷﺪت ﻧﻮر (Candela)
 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ )
 ﺳﺎﻋﺖ (
 
 ﭘﺎﻳﻪ
 وﻟﺘﺎژ (volt)
Halogen Lamp (45860 WFL)
20480 ,

 

خصوصیات چراغ مطالعه مناسب
پیش از خرید چراغ‌ مطالعه، حتما ارتفاع و سایز کلاهک چراغ را اندازه‌گیری کنید تا لامپ چراغ از زیر آن مشخص نباشد.

پیش از خرید چراغ‌ را روشن می‌کند.

 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎﻟﻮژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.                                                                      
 
ﺗﺎب LED • ﻫﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ای ،ﭘﻬﻦ  
،
 ﺗﻴﺰ ﺗﺎب و ﻏﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺎ دارای ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮﻋﻲ . چراغ  LED هیوندای ELANTRA  ﻫﺎ دارای دﻣﺎی رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺎ    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
رﻧﮓ ﮔﺮم    رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﯽ    رﻧﮓ ﺳﺮد

36°٢٠٠٠GU5.312  V

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﭼﺮاﻏﻬﺎﯼ
LED    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻻﻣﭗ هﺎﻟﻮژن و
 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﻦ دو ﻻﻣﭗ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 
  LED  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻮر  ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت  روی  ﺧﻂ  ﻣﻨﺤﻨﻲ   ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺎه    ﻧﺸﺎن  دﻫﻨﺪه دﻣﺎی رﻧﮓ  ﻧﻮر   
 
 ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻮد دﻣﺎی رﻧﮓ  در  واﺣﺪ  ﻛﻠﻮﻳﻦ  ﺳﻨﺠﻴﺪه   ﻣﻲ .
 
  درﺻﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ (CRI*)

قطعات هیوندای یا HYUNDAI CRI: Color Rendering Index
CRI مطالعه، حتما ارتفاع و سایز کلاهک چراغ را اندازه‌گیری کنید تا لامپ چراغ از زیر آن مشخص نباشد.
1 -  پیش از خرید چراغ‌ مطالعه، ارتفاع و پهنای میز تحریر را اندازه‌گیری کنید. سپس با توجه به پهنای میز ارتفاع پایه چراغ انتخاب کنید. برای مثال، چراغ‌های پایه کوتاه برای میزی که وسعت کمی دارد، مناسب‌اند. هر چه ارتفاع پایه چراغ بلندتر باشد، محیط بیشتری
 
 ﻣﺘﺎل هﺎﻻﻳﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮم ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺮﯼ- ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﻴﻢ ١٠٠-٩٠  ﻓﻠﻮرﺳﺎن هﺎﯼ ﺑﺎ CRI ﺑﺎﻻ رﺷﺘﻪ اﯼ و هﺎﻟﻮژن
 
CRI   ﺑﺎﻻ :< 75           ﺑﺮای  ﻧﻮر ﺳﻔﻴﺪ  و ﮔﺮم 80  <   ﺑﺮای  رﻧﮕﻬﺎی  
CRI 50-70   ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ        
 
 اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺎز دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  50  ﻳﻚ ﻻﻣﭗ  رﺷﺘﻪ ای
 
 
 فروشگاه زاده رعیت و قطعات النترا :
 
  317.5 Kg    االنترا   وات  ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
    
 ﮔﺎز  دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 
   LED  ﻳﻚ  ﻻﻣﭗ 5
 
 
  MR16     واﺗﻲ ﻧﻮع
 
 
 
 
   ﻓﻘﻂ  ﺣﺪود  31.75  Kg   
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﮔﺎز دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ   ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
Incandescent   CFL        LED
 
ﺑﺪون ﺟﻴﻮه ﺳﻮزاﻧﺪن   زﻏﺎل  ﺳﻨﮓ  در  ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی  ﺑﺮق  ﺑﺎﻋﺚ  آزاد
 
  - در نظر داشته ‌باشید که هنگام نشستن روی صندلی، نور چراغ باید تا روی شانه‌ها باشد، یعنی قسمت انتهایی حباب و پارچه چراغ باید در امتداد خط گونه باشد تا نور پراکنده شده از آن چشم را اذیت نکند. به این ترتیب، هنگام مطالعه نور به طور کامل بر کتاب پخش می‌شود.
3
 
 ﺷﺪن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻬﻲ  ﺟﻴﻮه   در ﺟﻮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد  . CFL
  4    ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ
 
 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﺟﻴﻮه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺻﻮرت  ﻋﺪم    ﭘﻮﺷﺶ  دﻫﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ   در  ﻓﻀﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد
Incandescent   CFL        LED
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ای درﺑﺎره ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ ﺑﻪ
  15 ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ آن ﻣﺤﻞ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت
  دﻗﻴﻘﻪ  ﺗﺮک ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺟﻴﻮه لوازم یدکی هیوندای توپی دفرانسیل
  ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ، دارﻧﺪ ﻛﻪ در  ﺻﻮرت ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ درد، ﮔﻴﺠﻲ و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮ ﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺧﺮده ﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﺎ ﺟ ﺎرو ﺑﺮﻗﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ذرات ﺳﻤﻲ را در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺧﺮده ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎروی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺮس ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در ﻛﻴﺴﻪ  ایربگ هیوندای HYUNDAI AIRBAG در ﺑﺴﺘﻪ ای ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و ﺟﺰو زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ : ﺟﻴﻮه ﻣﺎدی ای ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آن از ﺳﺮب و آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
 
 LED        ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮاغ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻮر  

 ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ LED  اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻏﻬﺎی Los Angeles Street Lighting
•     LED ﻳﻚ ﭘﺮوزه روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ در ﺷﻬﺮ
 ﻟﻮس آﻧﺠﺲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ
 ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ..
4 - پیش از خرید چراغ‌ مطالعه، حتما ارتفاع و سایز کلاهک چراغ

  ﺑﺎﻻ    CRI
ﭘﺎﺋﻴﻦ  CRI ۶٠ -۵٠         ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮم           ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮد  CRI    ٧٠-۶٠        ﺳﺪﻳﻢ  ﭘﺮ ﻓﺸﺎر
         ﻣﺘﺎل هﺎﻻﻳﺪ ----------------------------------------ﺧﻮب CRI    ٨٠-٧٠ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺮﯼ-ﻧﺎزﮎ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ      ------------------------------------
 ﻋﺎﻟﯽ ٩٠-٨٠ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮ ﻓﺸﺎرﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
 رﺋﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﻞ
  CCI ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ را در آﻣﺮﻳﻜﺎ اداره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺮی اﺟﺮای اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:     000/140 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﺘﺨﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ LED ﭼﺮاغ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ،
 و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺣﻜﻢ ﻧﺠﺎت ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ! • اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻳﻦ دﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
  LED  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﻴﺰان  000/40 دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آزاد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده و
  10 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
 
 
 
   %40 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری قطعات هیوندای ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
• روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق دارد . در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ 35  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﺮاغ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد.  168 در ﺷﻬﺮ ﻟﻮس آﻧﺠﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  15 ﮔﻴﮕﺎ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ارزش ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف روﺷﻨﺎﻳﻲ
         000/120 ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻦ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 
 
 ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ،10  12 ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎی روﺷﻨﺎﻳﻲ LED
 
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ
 
 
 
 ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

 
  LED ﭘﺮوژه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﺮاغ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ Dibrugar   آﺳﺎم اﻳﺎﻻت مرکز  لوازم یدکی هیوندای  .( LED ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  .                               Dibrugar در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﭘﺮوژه ای در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. 3 در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، 150W  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 85w ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر و  (CFL) ﻛﻢ ﻣﺼﺮف 50W  LED روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﺎ ﭼﺮاغ 83/7 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ، ﻛﻞ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ 5/3KW  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ . %ﮔﺮدﻳﺪ 50 ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ) Guwati ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، در ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮی در اﻳﺎﻟﺖ آﺳﺎم  100LED w  ﭘﺮوژه دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﺮاغ 250w  ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮﻓﺸﺎر اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.              

 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ
 LED ﭼﺮاﻏﻬﺎ در قطعات هیوندای توصیه می‌شود برای مطالعه از لامپ‌های 150 واتی استفاده کنید را اندازه‌گیری کنید تا لامپ چراغ از زیر آن مشخص نباشد. زمانی که لامپ از زیر کلاهک پارچه‌ای چراغ نمایان ‌شود نور به خوبی به اطراف نمی‌تابد و سایه خودلامپ هم مشخص می‌شود. یکی از اصول نورپردازی، خلق کمترین سایه‌ها هنگام مطالعه است چرا که ایجاد سایه‌ها موجب خستگی چشم می‌شوند.
5 - چراغ‌های مطالعه باید حدود 17 سانتی‌متر از منبع محیط کاری فاصله داشته‌ باشند تا روشنایی این چراغ‌ها مفید واقع شود.

California, LA (     آﻣﺮﻳﻜﺎ)           Remchingen آﻟﻤﺎن